Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-12-31 at 4.48.20 pm
Noaptea Sf. Vasile.
Marele Exorcist, Sfântul Vasile, era conștient de puterea, ceața și fumul dușmanului nostru.
În grădină, Duhul Rău a făcut o vrajă asupra minții umane și a schimbat imaginea lui Dumnezeu într-o ființă mânioasă și urâtă.
„Frumoasa și Bestia” este o poveste alegorică a căderii omului în Grădina Edenului.
O ceață densă a umplut aerul și omul nu putea vedea poteca în față și nici măcar calul de sub el.
Pierre rupe un trandafir din o tufă.
Urîtul a strigat: - Cum îndrăznești să furi de la Mine?
- O să plătesc pentru floare, am vrut doar un trandafir pentru Frumoasa, strigă Pierre.
- Vei plăti cu viața ta, sau vei trăi dacă îmi trimiți pe frumoasa...
În cele din urmă, Urîtul zăcea sub Tufa de Trandafiri, (? Crucea ) pe moarte , dar apoi salvat de Frumoasa, Fecioara.
Vraja a fost ruptă de Dragoste.

„Am pierdut mult timp cu nebunii și mi-am petrecut aproape toată tinerețea în muncă zadarnică și devotament față de învățăturile unei înțelepciuni pe care Dumnezeu o făcuse nebună.
Deodată, m-am trezit ca dintr-un somn adânc: am văzut lumina minunată a adevărului Evangheliei și am recunoscut nimicnicia înțelepciunii Prinților acestei lumi” (Sf. Vasile)

Începem Anul Nou 2024 citind Rugăciunile de exorcizare / moliftele Sfântului Vasile în biserică, pentru a lupta cu forțele malefice.
Sfinte Vasile, roagă-te pentru oamenii care poartă numele tău și pentru noi toți!
An nou fericit!
 
 

The Night of St. Basil.
The  Great Exorcist, St. Basil was aware of the power, mist and fog of our enemy.
In the Garden, the Evil Spirit put a spell on the human mind and changed the image of God into an angry, ugly beeing.
'The Beauty and the Beast' is an alegoric story of the human fall in the Garden of Eden.
A thick fog filled the air and the man couldn't see the path ahead, or even his horse below him.
Pierre takes a rose from The Rosebush.
The Best shouted: - How dare you steal from Me? 
- I'll pay for the flower, I just wanted a rose for Beauty, cried Pierre.
- You 'll pay with your life, or you live if you send Beauty to me...
In the end Beast was lying under the Rose Bush, (? the Cross) dying, but saved by Beauty, the Virgin.
The spell was broken by Love. 

"I had wasted much time on follies and spent nearly all of my youth in vain labors and devotion to the teachings of a wisdom that God had made foolish.
Suddenly, I awoke as out of a deep sleep : I beheld the wonderful light of the Gospel truth, and I recognized the nothingness of the wisdom of the Princes of this world" (St. Basil)

We start the New Year 2024 reading the Exorcism Prayers of St. Basil in the church, to fight evil forces.
St. Basil, pray for people bearing your name and for all of us!
Happy New Year!

 

 

Archived News

SFD Log In