Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-06-25 at 8.17.02 pm

BISERICA APOSTOLICĀ.

Scrisoarea Sf. Apostol Pavel adresatā crestinilor din orasul Efes, în cap 4,  descrie BISERICA APOSTOLICĀ :

1. UNITATEA TRUPULUI BISERICII si cele 7 elemente ale unitātii crestine.

"Strāduiti-vā sā pāstrati unitatea duhului întru legātura pācii:
- un singur Trup,
- un singur Duh, asa cum ati fost chemati la
- o singurā Nādejde a chemārii voastre;
- un singur Domn,
- o singurā Credintā,
- un singur Botez,
- un singur Dumnezeu si Tatā al tuturor, Care  este peste toti si prin toti si întru toti.

2. CODUL MORAL AL  CRESTINULUI

- "Lepādînd minciuna, grāiti adevārul fiecare cu aproapele sāu, cāci unul altuia ne suntem mādulare".:
Cu alte cuvinte, nu este destul sā ne ferim de minciunā; orice viclesug trebuie evitat.

- "Mîniati-vā dar nu pācātuiti".
Nu este de ajuns sā nu ucidem pe cineva, chiar dacā este vinovat; sā nu urîm ci sā iubim pe vrājmasi (Matei 5:44).
Sā ne opunem tiraniei, dar sā nu omarîm sau sā rānim pe tiran.
Cine urmeazā adevārul si non violenta va cîstiga pe tiran prin dragoste.
El nu va îndeplini dorinta tiranului, nu se va supune poruncii lui ci va suferi pedepse si chiar moartea.
Vezi viata si moartea Apostolilor Petru si Pavel sub cezarul Nero.

- "Cine a furat sā nu mai fure".
Nu este de ajuns sā nu furām ceea ce este proprietatea cuiva.
Natura ne dā în fiecare zi ceea ce avem nevoie.
Este furt sā folosim sau sā acumulām hranā si bunuri mai mult decît e nevoie.

- "Sā se osteneascā fiecare lucrînd cinstit cu mîinile sale, ca sā aibā sā dea celui ce are nevoie."
Munca este poruncā dumneaeiascā: "Cu ostenealā sā te hrānesti din pāmînt în toate zilele tale; în sudoarea fetii tale sā mānînci pîinea ta"(Facere 3:17).
Munca este scop si singura posibilitate de a ajuta pe aproapele.

- "Nici un cuvînt rāu sā nu iasā din gura voastrā"
Controlul gurii este nu numai asupra cuvinelor (Iacob cap 2).
Controlul gurii este si asupra gîtului si stomacului.
Hrana trebuie sā sustinā corpul si dieta trebuie sā fie sānātoasā si sā nu continā stimulanti ale pasiunii.

- "sā piarā de la voi toatā amārāciunea si întārîtarea si mînia si strigarea si blasfemia împreunā cu toatā rāutatea".

- "fiti buni între voi, milostivi, iertîndu-vā unul altuia asa cum si Dumnezeu v-a iertat vouā întru Hristos".

Archived News

SFD Log In