Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-05-29 at 9.24.13 pm

Duminica a 7-a dupāPasti - Sinodul de la Niceea, 325.

Oamenii se împart în drept-credinciosi si arieni (adeptii lui Arie).
Primii cred în Unul multiplu (Trinitate), ceilalti în Unul si multiplu, sau numai în multiplu, singurul care "se vede".
Acestia sunt iluministi, fārā a sti de lumina taboricā, a bunei filoszofāri.
Europa începe la 325, cu Conciliul de al Niceea. Dā modelul.
Europa fausticā va pieri, cum s-a spus, dar cea a pluralitātii de o fiintā, nu.
Nordicii s-au substituit Europei la 1000 si au dinamitat-o. Dar ea rāmînea cea trinitarā. Aceasta a operat, in fond.
Cultura arabā n-a fost decît un vehicul: cāmilele spiritului.
Crestinismul e "religia religiilor" si Europa "cultura culturilor". (Constantin Noica, Carte de întelepciune).

7th Sunday after Easter - Council of Nicaea, 325.

 

People are divided into believers and Arians (followers of Aries).
The first believe in the multiple One (Trinity), the others in the One and multiple, or only in the multiple, the only one that "is seen “.
These are illuminists, without knowing the light of Mount Tabor, of good philosophy.
Europe begins in 325, with the Council of Nicaea. Gives the model.
Faustian Europe will perish, as has been said, but that of the plurality of One Being will not.
The Nordics replaced Europe at 1000 and dynamited it. But she remained the Trinitarian one. This actually worked.
Arab culture was only a vehicle: the camels of the spirit.
Christianity is the "religion of religions" and Europe is the "culture of cultures". (Constantin Noica, Book of wisdom).

Archived News

SFD Log In