Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-12-28 at 2.25.11 pm29 decembrie, ziua a 5-a de Crăciun.
Setarea.
Pentru cei dintre noi care privesc înapoi în timp, decorul a fost lumea antică. Pentru oamenii din acea vreme, însă, era lumea „modernă”. Greaca era încă folosită ca limbă comercială oficială.
Puterea marelui pământ de altădată al Greciei fusese acaparat de romani.
Grecia adusese cultură, bogăție și avansare, imoralitate și lux.
Roma a permis oamenilor să-și continue religia atâta timp cât aceasta nu intra în conflict cu cultul păgân.
„Toate drumurile duc la Roma” și Palestina a trebuit să plece genunchiul, dacă nu inima.
Nazaretul nu avea cu ce să se laude.
Drumul principal dintre Egipt și interiorul Asiei trecea pe lângă Nazaret la poalele Taborului.
Bethleem era la 100 de km distanță și aici s-a născut Regele David. El a condus poporul la înălțimea puterii, iar Dumnezeul lui Israel a promis că din linia lui David și în orașul său se va naște un nou rege care să conducă lumea.

Consultarea lui Irod cu preoții cei mai de seamă are o asemănare cu legenda despre Moise, în care „cărturarii sacri” îl avertizează pe faraon despre nașterea iminentă a celui care va elibera Israelul din Egipt.
Faraonul a făcut planuri să-l distrugă.
Irod, la rândul său, a ordonat masacrul a 14.000 de prunci.

29th of Dec., Day 5th of Christmas.
The Setting.
For those of us looking back in time, the setting was the ancient world. For people of that day, however, it was the 'modern' world. Greek was still used as the official trade language.
The power of the once great land of Greece had been seized by the Romans.
Greece had brought culture, wealth and advancement, immorality and self-indulgence.
Rome allowed the people to continue their religion as long as it did not conflict with the pagan worship.
"All roads lead to Rome" and Palestine had to bow the knee, if not the heart.
Nazareth had little of which to boast.
The main road between Egypt and the interior of Asia passed Nazareth at the foot of Tabor.
Bethleem was 100 Km away and King David was born here. He led the people to the height of power, and the great God of Israel promised that of David's line and in his town, a new king will be born to rule the world.

Herod's consultation with the chief priests has similarity the the legend about Moses, in which 'sacred scribes' warn Pharaoh about the imminent birth of one who will deliver Israel from Egypt.
The Pharaoh made plans to destroy him.
Herod, in turn,  ordered the massacre of 14,000 infants.

Archived News

SFD Log In