Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-05-27 at 8.10.54 pmÎnclestarea titanilor: institutia contra credintei.

 

Duminica omului lipsit de luminā (Ioan 9) : orbirea spiritualā
Pe drum a vāzut Iisus un om nestiutor din nastere.
La întrebarea ucenicilor, Iisus a rāspuns cā nici pārintii lui nu sunt de vinā, nici el însusi, ci este lucrarea lui Dumnezeu sā fie luminā acolo unde era întuneric : "Învātātura mea este lumina lumii".
Si Iisus i-a descoperit celui lipsit de luminā învātātura despre faptul cā este copil al lui Dumnezeu, iar dupā ce omul lipsit de luminā a cunoscut aceastā învātāturā, a cunoscut lumina.
Vecinii nu l-au recunoscut, desi era ca mai înainte, si totusi altul: lumina s-a arātat în el si vedea ce nu vedea înainte.
Era sîmbātā, si oamenii institutiei l-au întrebat cum a învātat sā înteleagā toate, cînd mai înainte era nestiutor.

Ei au zis: "Nu prin putera lui Dumnezeu întelegi, fiindcā Iisus a fācut aceasta în zi de sîmbātā. Si, pe lîngā aceasta, cum poate un om din lumea aceasta sā-i lumineze pe oameni. Închinā-te adevāratului nostru Dumnezeu, cāci Omul acela care te-a luminat este din lumea aceasta si nu de la Dumnezeu; o stim precis. Noi suntem ucenici ai lui Moise. Moise a vorbit cu Dumnezeu însusi, dar despre acest Om nu stim nici mācar de unde este."
Omul le-a rāspuns: "Tocmai aceasta este de mirare, cā mi-a deschis ochii, dar voi nu stiti de unde este. Dumnezeu nu-i acultā pe pācātosi, ci doar pe cei ce-L preamāresc pe Ei si fac vointa Lui".

Iisus a zis:" Învātātura mea este trezirea vietii. Cel ce crede, chiar dacā moare dupā trup, va rāmîne viu, si oricine trāieste astfel si crede în Mine nu va muri în veci. Adevārul nu poate fi dovedit. Dimpotrivā, adevārul este cel ce dovedeste toate celelalte"(Lev Tolstoi)

Titans' Clash : Institution against faith.
Sunday of blind man (John 9): Spiritual blindness.
On the way, Jesus saw a blind man. At the disciples' question, Jesus answered that his parents are not to blame, not himself, but is the work of God to bring light where it was dark: "My teaching is the light of the world." And Jesus revealed to him the fact that he is a child of God, and the man received the light. The neighbors did not recognize him, although it was as before, and yet different : the light was shown in him and he started to see what he did not see before. He was unlearn , and the people of the institution asked him how he learned to understand all. They said, "Worship Our true God, because that man who enlightened you is from this world and not from God; we know precise. We are the disciples of Moses. Moses spoke to God himself, but about this man we do not know where he is from ."
The man answered them: “ He opened my eyes, but you do not know where he is from ! God listen only to those who make His will."
Jesus said: "My teaching is the light of life. He who believes, even if he dies, will remain alive. The truth can not be proven. On the contrary, the truth is the one who proves all the others" (Lev Tolstoy)

Archived News

SFD Log In