Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Există fapte justificative care indică Învierea?
Răspuns: Dovezi circumstanțiale:
1. Ucenicii se aflau într-o poziție unică de a ști dacă a avut loc învierea și erau dispuși să îndure suferința și lipsurile, proclamând că este adevărul.
2. În afară de înviere, nu există niciun alt motiv pentru care sceptici precum Pavel și Iacov s-ar fi convertit și ar fi murit pentru credința lor. Nimeni nu moare cu bună știință și de bunăvoie pentru o minciună.
3. În câteva săptămâni de la răstignire, mii de evrei au început să abandoneze practicile sociale cheie care au avut o importanță sociologică și religioasă critică timp de secole:
- După răstignirea tâmplarului nazarinean, acest popor evreu nu mai oferă jertfe;
- La scurt timp de la moartea lui Iisus, evreii au început să spună că nu devii un membru onest al comunității lor doar respectând legile lui Moise;
- Evreii au păzit cu scrupulozitate Sabatul, pentru a câștiga starea corectă în fața lui Dumnezeu, o garanție a mântuirii familiei lor și pentru a fi o națiune. După moartea acestui tâmplar nazarinean, tradiția de 1.500 de ani este schimbată brusc în duminică. De ce? Pentru că Duminica Iisus a înviat din morți;
- Ei credeau în monoteism - un singur Dumnezeu. În timp ce creștinii predau o formă de monoteism, ei spun că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt un singur Dumnezeu;
- Acești creștini l-au imaginat pe Mesia ca pe cineva care a suferit și a murit pentru păcatele lumii, în timp ce evreii au fost instruiți să creadă că Mesia va fi un lider politic care va distruge armatele romane.
O comunitate timpurie de cel puțin 10.000 de oameni. De ce? Pentru că L-au văzut pe Iisus înviat din morți!
4. Primele sacramente ale Împărtășaniei și Botezului au afirmat învierea și divinitatea lui Iisus.
5. Apariția miraculoasă a Bisericii în fața persecuției brutale romane „rupe o mare gaură în istorie, o gaură de mărimea și forma învierii”(J.P. Moreland).

Q : Are there any supporting facts that point to the Resurrection?
A : Circumstantial evidence:
1. The disciples were in a unique position to know whether resurrection happened, and they were willing to endure suffering and deprivation proclaiming it was true.
2. Appart from the resurrection, there's no good reason why skeptics like Paul and James would have been converted and would have died for their faith. Nobody knowingly and willingly dies for a lie.
3. Within weeks of the crucifixion thousands of Jews began abandoning key social practices that had critical sociological and religious  importance for centuries:
- After the Nazarene carpenter, these Jewish pople no longer offer sacrifices;
- Within a short time after Jesus' death, Jews beginning to say that you don't become an upstanding member of their community merely by keeping Moses' laws;
- Jews scrupulously kept the Sabbath, to earn right standing with God, a guarantee of salvation of their family and to be in right standing with the nation. After the death of this Nazarene carpenter, the 1,500 year tradition is abruptly changed to Sunday. Why? Because that's when Jesus rose from the dead;
- They believed in monotheism - only one God. While Christians teach a form of monotheism, they say that the Father, Son, and Holy Spirit are one God;
- These Christians pictured the Messiah as someone who suffered and died for the sins of the world, whereas Jews had been trained to believe that the Messiah was going to be a political leader who would destroy the Roman armies.
An early community of at least 10,000 people. Why? Because they had seen Jesus risen from the dead!
4. The early sacraments of Communion and Baptism affirmed Jesus' resurrection and deity.
5. The miraculous emergence of the Church in the face of brutal Roman persecution "rip a great hole in history, a hole the size and shape of resurrection (J.P. Moreland).

Archived News

SFD Log In