Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

craciunul 2

Întruparea Divinā.
Dumnezeu a devenit om.
În ce sens este posibil ca spiritul etern auto-existent ar putea fi combinat cu un organism uman natural ca să facă o persoană? Am descoperit deja că în fiecare ființă umană, o "activitate mai mult decât naturală" (raționamentul și o lege morală), un "agent supranatural" este unit cu o parte din natură: atât de unită încît creatura compozită se numește "eu".
Un animal rațional poate avea gândirea rațională și voința morală.
Existența noastră ‘compusă’ este o imagine slabă a încarnării divine.
Putem înțelege că Dumnezeu coboară într-un spirit uman,
spiritul uman coboară în natură,
iar gândurile noastre în simțurile și pasiunile noastre,
și mințile adulte pot coborî în simpatie cu copiii,
și bărbații în simpatie cu animalele - totul stă împreună,
ca o realitate totală, atât realitatea naturală cît și cea supranaturală.
Prindem un nou principiu cheie - puterea celor mai mari pentru a coborî, puterea celor mai mari să includă pe cei mai mici.
În povestea creștină Dumnezeu coboară ca să ridice.
El coboară pentru a ridica întreaga natură căzută cu el. (C.S.Lewis, Miracole).

 

The Divine Incarnation. God became Man.

In what sense is it conceivable that eternal self-existing Spirit, basic Fact-hood, should be so combined with a natural human organism as to make a person?
We have already discovered that in every human being, a 'more than natural activity' (the reasoning), a more than natural agent is united with a part of Nature : so united that the composite creature calls itself 'I' and 'Me'. A rational animal can become the medium of rational thought and moral will.
Our own composite existance is a faint image of the Devine Incarnation itself.
We can understand that God descends into a human spirit,
the human spirit descends into Nature,
and our thoughts into our senses and passions,
and adult minds can descent into sympathy with children,
and men into sympathy with beasts - everything hangs together, as a total reality, both Natural and Supernatural.
We catch sight of a new key principle - the power of the Higher to come down, the power of the greater to include the less.
In the Christian story God descends to reascend.
He goes down to come up again and bring the whole ruined world up with Him.
(C.S.Lewis, Miracles).

Archived News

SFD Log In