Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

stea-150x150PROFETIILE MESIANICE: NUME SI ADRESĀ

Întreaga literaturā anticā, greacā si latinā, nu contine o profetie specificā a unui important eveniment în viitor si nici o profetie despre un Mîntuitor care sā se ridice din rasa umanā.
Dumnezeu a scris,cu mii de ani în urmā, în Biblie un Nume si o Adresā - detalii specifice - ale Fiului Sāu, Mîntuitorul lumii.
Un singur om din 5.000.000.000 de oameni pe pāmînt...
Calculul probabilitātii aratā cā posibilitatea ca cele peste 50 de profetii din Biblie sā se împlineascā într-un singur om ar fi de 1 urmat de 157 de zerouri!

In Biblie, prima profetie mesianicā apare în Cartea Facerii 3:15 - omul care va zdrobi capul sarpelui.
În cap 9 si 10, Noe are trei copii, din omenirea se va dezvolta, dar Mesia va veni din Sem.
Aproape de anul 2.000 înainte de Hristos, Dumnezeu va chema pe Abraham din Ur si îi va arāta cā Mesia va fi din descendentii sāi (Facere 12).
Abraham a avut doi copii, Isaac si Ismail, dar va fi ales Isaac (Facere 17).
Isaac are doi copii, dar este ales Iacob (Facere 28)
Iacob are 12 copii, dar este ales tribul lui Iuda (Isaia 11).
Iesei are 8 copii, dar este ales David (2 Regi 7:12).
O profetie din anul 1012 înainte de Hristos (psalmul 22:6 si Galateni 3:13) aratā cā Mesia va fi crucificat ( 800 de ani înainte ca practica rāstignirii sā fie practicatā de romani).
Isaia 7:14 prezice cā acest om se va naste dintr-o fecioarā

Talmudul ebraic, desi se referā la Iisus in mod peiorativ, nu încearcā sā denigreze împlinirea profetiilor Vechiului Testament în venirea lui Hristos.
Sunt aproape 50 de profetii în legāturā cu venirea lui Hristos.
Poate cā cineva ar argumenta cā Domnul Hristos a citit cartea lui Zaharia si de aceea a cerut sā intre in Ierusalim cālare pe un māgar.
Dar Sinedriul i-a dat lui Iuda 30 de arginti cum spune Isaia.
Daniel 9:24- 26 prezice cā Hristos va veni la o anumitā datā dupā Împaratul Artaxerxes, lucru ce nu putea fi aranjat la Betleem.

Isaia 53 prezintā însā cel mai clar portret al lui Mesia:
1.    Cine va crede ceea ce noi am auzit şi braţul Domnului cui se va descoperi?
2.    Crescut-a înaintea Lui ca o odraslă, şi ca o rădăcină în pământ uscat; nu avea nici chip, nici frumuseţe, ca să ne uităm la El, şi nici o înfăţişare, ca să ne fie drag.
3.    Dispreţuit era şi cel din urmă dintre oameni; om al durerilor şi cunoscător al suferinţei, unul înaintea căruia să-ţi acoperi faţa; dispreţuit şi nebăgat în seamă.
4.    Dar El a luat asupră-Şi durerile noastre şi cu suferinţele noastre S-a împovărat. Şi noi Îl socoteam pedepsit, bătut şi chinuit de Dumnezeu,
5.    Dar El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat.
6.    Toţi umblam rătăciţi ca nişte oi, fiecare pe calea noastră, şi Domnul a făcut să cadă asupra Lui fărădelegile noastre ale tuturor.
7.    Chinuit a fost, dar S-a supus şi nu şi-a deschis gura Sa; ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa.
8.    Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat şi neamul Lui cine îl va spune? Că s-a luat de pe pământ viaţa Lui! Pentru fărădelegile poporului Meu a fost adus spre moarte.
9.    Mormântul Lui a fost pus lângă cei fără de lege şi cu cei făcători de rele, după moartea Lui, cu toate că nu săvârşise nici o nedreptate şi nici înşelăciune nu fusese în gura Lui.
10.    Dar a fost voia Domnului să-L zdrobească prin suferinţă. Şi fiindcă Şi-a dat viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea pe urmaşii Săi, îşi va lungi viaţa şi lucrul Domnului în mâna Lui va propăşi.
11.    Scăpat de chinurile sufletului Său, va vedea rodul ostenelilor Sale şi de mulţumire Se va sătura. Prin suferinţele Lui, Dreptul, Sluga Mea, va îndrepta pe mulţi, şi fărădelegile lor le va lua asupra Sa.
12.    Pentru aceasta Îi voi da partea Sa printre cei mari şi cu cei puternici va împărţi prada, ca răsplată că Şi-a dat sufletul Său spre moarte şi cu cei făcători de rele a fost numărat. Că El a purtat fărădelegile multora şi pentru cei păcătoşi Şi-a dat viaţa.

Profetul Miheia cap 5:2 eliminā toate cetātile din lume si selecteazā Betleemul, asezare umanā cu cîteva sute de locuitori!

 

Archived News

SFD Log In