Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-04-07 at 8.58.03 am

Lazăre, vino afară! (Ioan 11:43).

 

Citirea Bibliei este ca și cum ai viziona o piesă cu personaje umane care și-au jucat viața în baza unui mic triumf și a unei mari tragedii, în timp ce strigă periodic la un manager de scenă nevăzut:
- Iov: „Doamne, ai tu ochi de carne, vezi cum vede un muritor? (Iov 10:4)
Nu departe de câmpiile prăfuite în care Iov trăise, Dumnezeu Iisus a făcut cunoștință cu durerea personal (Philip Yancey).
- Iisus: „Lazăr, fratele tău va învia” (Ioan 11:23).
- Marta: „Știu că va învia, la învierea din ziua de apoi”.
- Iisus: „Eu sunt învierea și viața și oricine crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi”.
- Marta: „Cred că Tu ești Mesia, Fiul lui Dumnezeu”.
Când Iisus le-a văzut pe Marta și pe Maria plângând, El s-a tulburat profund.
Iisus a plâns (Ioan 11:35)
Dumnezeu nu este mut: Cuvântul a vorbit din laringele uman al unui evreu palestinian:
- Iisus: "Lazăre, vino afară!"
Mortul a ieșit, legat de mâini și de picioare cu benzi de fașă, iar fața înfășurată într-o pânză.

 

Lazarus, come out! (John 11:43).

Reading the Bible is like watching a play with human characters who actted out their lives on small triumph and large tragedy, while periodically calling to an unseen Stage Manager :
- Job : "God, do You have eyes o flesh, do You see as a mortal sees ?(Job 10:4)
Not far from the dusty plains where Job had travailed, God Jesus got acquinted with grief in person (Philip Yancey).
- Jesus : "Lazarus, your brother will rise" (John 11:23).
- Martha : " I know he will rise, in the resurrection on the last day".
- Jesus :" I am the resurrection and the life and everyone who believes in Me, even if he dies, will live".
- Martha : " I believe that You are the Messiah, the Son of God"
When Jesus saw Martha and Mary weeping, He became perturbed and deeply.
Jesus wept (John 11:35)
God is no mute : the Word spoke out of the human larynx of a Palestinian Jew:
- Jesus : "Lazarus, come out!"
The dead man came out, tied hand and foot with barial bands, and his face wrapped in a cloth.

Archived News

SFD Log In