Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2019-07-18 at 7.32.43 am

Întocmai cu Apostolii Maria Magdalena ( 22 Iulie), Sfînta Bunicā Ana (25 Iulie), Sf. Mucenitā Hristina (24 Iulie)

 1. Sfînta Bunicā a fost o temā foarte popularā în arta religiousā în Germania si Tārile de Jos, în secolele 15 si 16.
Este vorba de familia mai largā a Domnului Hristos în care intrā si Sf Ana, bunica lui maternā.
Desi în multe culturi vina lipsei copiilor cade asupra femeii, Ioachim, sotul ei, pleacā în pustie si se roagā cu post pentru lipsa copiilor, iar Ana rāmîne acasā si se roagā.
Un înger apare simultan celor doi soti si le vesteste bucuria cā vor avea un copil. Cei doi se întîlnesc si se îmbrātiseazā la poarta cetātii, eveniment cunoscut sub numele de "Sārutul de la Poarta de Aur".
Cînd Maria se naste, Ana îsi manifestā bucuria cā are o fatā, desi adesea nasterea unei fete nu era socotitā o binecuvîntare.
Existā icoane care reprezintā pe Ana învātînd pe Maria sā citeascā, întārind ideea accesului femeii la culturā.
Multe icoane si sculpturi prezintā pe Ana, cu Fecioara Maria si pruncul Iisus, scenā cunoscutā sub numele "Ana în Treime".
Mai tîrziu, Ana este înlocuitā de Iosif în iconografia familiei Domnului Hristos.

2. Femeile au fācut telogie de la începutul Noului Testament.
Prima Cristologie a fost articulatā de douā femei gravide, cînd Elisabeta, "plinā de Duhul Sfînt" o recunoaste pe Maria ca "mamā a Domnului meu" (Luca 1:41).
Preotul Zaharia e mut!

3. Botezul crestin este initierea în Bisericā si este identic pentru ambele sexe.
Botezul, Ungerea cu Sf. Mir (primirea Sf. Duh) si participarea la trupul si sîngele Domnului nu diferentiazā sexele.
Sf. Apostol Pavel scrie crestinilor din Galatia:
"Cîti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati îmbrācat. Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bārbāteascā si parte femeiascā, pentru cā voi toti una sunteti in Hristos Iisus (Galateni 3:27).

4. Antropologia crestinā este eshatologicā, adicā întelege natura umanā nu numai în termenii a ceea ce suntem, ci si în ce vom fi.
Cartea Genezei 1:27 spune: "Si a fācut Dumnezeupe om dupā chipul Sāu; dupā chipul lui Dumnezeu l-a fācut; a fācut bārbat si femeie".
Domnul Hristos spune cā "la înviere, nici nu se însoarā, nici nu se māritā, ci sunt ca îngerii lui Dumnezeu" (Matei 22:30).

5. Femeile au fost parte din viata Domnului Hristos:
Privim cu evlavie la Sfînta Fecioarā Maria în momentul conceptiei divine;
Vāduva Ana astepta pe Mesia, plinā de încredere la vîrsta ei de 82 de ani, la templu;
Luām inspiratie din initiativa Maicii Domnului la nunta din Cana:
Mergem si noi la Fîntîna lui Iacob unde Domnul se descopere femeii din Samaria ca Mesia;
Admirām pe femeia Canaaneancā care îi smulge Domnului admiratie si milā;
Maria preferā sā discute teologie cu Domnul decît sā stea cu Marta în bucātārie;
Suntem si noi mirati de întîrzierea Domnului la patul bolnavului Lazār dar ascultām uimiti teologia învierii pe care o articuleazā surorile Marta si Maria la cimitir;
Stām si noi la masa Cinei de Tainā, cînd Domnul vorbeste despre suferintā si bucurie în limbajul durerilor de la nastere, ca un om ce stie vulnerabilitatea si tāria femeii (Ioan 16:21);
Suntem impresionati de durerea si credinta Mariei Magdalena si a celorlalte femei la piciorul crucii;
Maria Magdalena, supranumitā Apostolul cātre apostoli, a fost trimisā de Domnul Hristos sā ducā celor 11 apostoli vestea învierii.

6. Nume de femei din Biserica Apostolicā: diaconita Febe (Romani 16:1);
Priscila, "împreunā lucrātoarea cu Sf. Pavel" ( 1 Corinteni 16:19);
Apostolii Andronic si sotia sa Junia, " vestiti între apostoli si care înaintea mea au fost în Hristos" ( Romani 16:7)

7. Sîngele martirilor din tot calendarul ortodox avea aceeasi culoare si purta aceeasi durere umanā indiferent de sex si vîrstā.
Vezi Mucenita Hristina + 24 Iulie.

8. În Biserica Ortodoxā, femeia aduce darul de pîine si vin la altar pentru jertfa cea fārā de sînge..
Traditia Bisericii Apostolice e pāstratā si azi, la sfintirea bisericii, cînd "chipul lui Dumnezeu, femeie si bārbat" intrā în sfîntul altar si sārutā jertfelnicul.

 

Archived News

SFD Log In