Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2021-12-09 at 9.18.19 pm thumbSR medium149 149

12 Decembrie.

Marele Spiridon și ‘Cãrāmida’ pluralitāții de o ființā.
"Oamenii se împart în drept-credincioși si arieni (adepți ai lui Arie).
Primii cred în Unu multiplu (Trinitate), ceilalți în Unu și multiplu, sau numai în multiplu, singurul care 'se vede'.
Aceștia sunt iluminiști, fãrã a ști de lumina taboricã, a bunei filozofări.
Europa începe la 325, cu Conciliul de la Niceea.
Dā modelul.
Europa fausticā va pieri, cum s-a spus, dar cea a pluralitāții de o ființā, nu". (Constantin Noica).
 
12 December.
The Great Spiridon and the "Brick" of the plurality of one being.
"People are divided into believers and Arians (followers of Aries).
The first believe in the One multiple (Trinity), the others in the One and multiple, or only in the multiple, the only one that is seen .
These are illuminists, without knowing the light of Mount Tabor of good philosophizing.
Europe begins in 325, with the Council of Nicaea.
Gives the model.
Faustian Europe will perish, as has been said, but that of the plurality of one being will not". (Constantin Noica).

 

Archived News

SFD Log In