Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2023-08-25 at 4.00.45 pm

 

Obstacole în urmarea lui Hristos.
„Nu este de folos să mergi nicăieri să predici,
dacă mersul noastru nu este propovăduirea noastră”.(Sf. Francisc de Assisi).
Domnul nostru Iisus Hristos i-a spus tânărului bogat (Matei 19:16) să păzească poruncile Decalogului pentru a dobândi viața veșnică. El a adăugat: „du-te, vinde ce ai și dă săracilor”, ca să devină apostol.
Aceleași porunci le-a învățat Sfântul Pavel, le-a prezentat ca cerințe ale moralității creștine (Romani 13, 9), și le-a rezumat în zicala: „Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți”.
El a adăugat: „Aș prefera să mor” decât să folosesc dreptul de a avea un folos material din predicarea Evangheliei lui Hristos (1 Corinteni 9:15).
Nimeni nu a dat doi bani pe principiul lui, și de aceea e bun. Dacă ar fi un principiu măreț, ar avea armura prea grea. Nu pleacă la drum lung cu sorți de a-l străbate decît umilii (Constantin Noica).

 

 

"It is of no use walking anywhere to preach,
unless our walking is our preaching".(St. Francis of Assisi).
Our Lord Jesus Christ told the rich young man (Matthew 19:16) to keep the commandmends of the Decalogue in order to gain eternal life. He added, "go, sell what you have and give to the poor", in order to become an apostle.

The same commandments learned St. Paul and presented them as demands of Christian morality (Romans 13:9), and summed them in the saying, "Love your neighbor as yourself".
He added, "I would rather die" than to use the right to have a material support from preaching the Gospel of Christ (1 Chorinthians 9:15).
No one appreciated his principle, and that's why it's good. If it were a grand principle, its armor would be too heavy. Only the humble go on long journeys destined to finish it.(Constantin Noica).

Archived News

SFD Log In