Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-09-09 at 5.57.16 pm

Duminică, 11 septembrie: Nicodim, „născut din nou” (Ioan 3).

 

Iisus îl instruiește pe Nicodim asupra necesității unei noi nașteri, de sus, prin botez.
Botez = a te îmbrăca în Hristos: „Pentru că toți ați fost botezați în Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos” (Galateni 3:27).
Desigur, ne prefacem că ne punem în locul unui fiu al lui Dumnezeu.
Dar Hristos Însuși, Fiul lui Dumnezeu care este un om (la fel ca tine) și Dumnezeu (la fel ca și Tatăl Său) este de fapt alături de tine și deja în acest moment începe să-ți transforme pretenția în realitate.
Nu te mai gândești doar ce e bine și ce e rău; încerci să prinzi infecția bună de la o Persoană.
Adevăratul Fiu al lui Dumnezeu este alături de tine.
El începe să te transforme în aceiași ființă ca și El Însuși;
El începe să „injecteze” felul Său de viață și gândire în tine.
Noul Testament vorbește despre creștini ca „născuți din nou”;
vorbește despre ei „îmbrăcându-se cu Hristos”;
despre Hristos „fiind format în noi”;
despre menirea noastră să „avem gîndirea lui Christos” (C.S.Lewis).

 

 

 

 

Nicodemus, 'being born again' (John 3).

Jesus instructs Nicodemus on the necessity of a new birth, from above, through the baptism.
Baptism = dressing up as Christ : "For all of you who were baptized into Christ, have clothed yourselves with Christ" (Galatians 3:27).
Of course, we pretend to put ourselves in the place of a son of God.
But Christ Himself, the Son of God who is a man (just like you) and God (just like His Father) is actually at your side and is already at that moment beginning to turn your pretence into a reality.
You are not longer thinking simply about right and wrong; you are trying to catch the good infection from a Person.
The real Son of God is at your side.
He is beginning to turn you into the same kind of thing as Himself;
He is beginning to 'inject' His kind of life and thought into you.
The  New Testament talks about Christians 'being born again';
it talks about them 'putting on Christ';
about Christ 'being formed in us';
about our coming to 'have the mind of Chris' ( C.S.Lewis).

Archived News

SFD Log In