Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2018-03-02 at 6.02.14 pm

 

Paralizatul (Marcu 2:12).

 

După cum știi, Doamne, tocmai am avut un atac cerebral și, ca urmare, mă trezesc într-o mizerie îngrozitoare, cu picioarele ca spaghetele și toate abilitățile mele anulate într-o clipită.
Nu are rost să strig către ceruri, întrebând de ce s-a întâmplat asta, căci singura imagine pe care noi, oamenii, o avem despre Tine este un om care moare pe cruce pentru păcatele lumii.
De fapt, momentul în care ai făcut „cea mai mare lucrare a Ta” pentru această lume obosită a fost când nu te-ai putut mișca deloc pe cruce.
Dă-mi, Doamne, ca într-un fel mic să pot împărtăși o parte din suferința Ta răscumpărătoare, pentru slava Ta, împărtășind această activitate divină cu Tine,
Căci aceasta face parte din lucrarea Ta creativă și orice activitate creatoare este dureroasă, Doamne, fie că este vorba despre scrierea unei poezii, fie nașterea unui copil.
În timp ce privesc în jos coridoarele aparent nesfârșite ale spitalelor atât de îngrijite, atât de sterile, în căutarea speranței,
dă-mi calitatea credinței care mișcă munții și scoate un om din prăpastia disperării (Ian Shevill).

 

 

The paralitic (Mark 2:12).

As You know, Lord, I have just had a stroke and, as a result, I find myself in a ghastly mess,
With legs like spaghetti, and all my abilities cancelled in a flash.
There is little point in crying out to the heavens asking why this has happened,
For the only picture that we, humans, have of You is a man dying on a cross for the sins of the world.
In fact, the moment when You did Your greatest work for this weary world was when You could not move at all.
So grant, Lord, that in some small way I may be able to share some of Your redemptive suffering, 
And do it for Your glory, sharing this divine activity with You,
For this is part of Your creative work, and all creative work is painful, Lord,
Whether it is the writing of a poem, or the birth of a child.
So, as I look down seemingly endless hospital corridors so neat, so sterile, searching for hope,
Give me the quality of faith that moves mountains and digs a man out of the chasms of despair (Ian Shevill).

Archived News

SFD Log In