Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Scan 140030026 Iordan6 ianuarie. Miracolul etern: trezirea conștiinței interioare a puterii.

Botezul.
Iisus l-a admirat pe vărul său frumos și neînfricat și a primit cu interes rapoartele despre succesul impresionant al lui Ioan. Oamenii la modă din oraș se înghesuiau la râul Iordan pentru a-i auzi denunțurile. Unii dintre ei chiar au acceptat cererea lui de pocăință și au fost botezați.
A venit o zi când Iisus lipsea de la atelier.
Primirea lui Ioan a fost măgulitoare și, pentru restul zilei, Iisus a fost într-o stare de bucurie splendidă.
El a fost echipat de Duhul Sfânt și a proclamat Fiul lui Dumnezeu.

Ispitele.
Noaptea a coborât și odată cu ea au venit și îndoielile:
1. - Tentația succesului material: "Ți-e foame, iată pietre. Fă din ele pâine!"
Dar El avea o meserie bună, putea să facă mai bine decât Iosif.
2. - „Toate acestea pot fi ale tale, doar dacă faci compromisuri”.
El putea merge la Ierusalim și intra în preoție, un drum sigur către distincție.
3. - Sau putea să intre în serviciul public și să caute funcție politică.
Timp de 40 de zile examenul a continuat.
Apoi a venit credința că spiritul său era legat de Etern, că Dumnezeu L-a trimis în lume să facă o lucrare pe care nimeni altcineva nu o putea face.
Tânărul tâmplar a rămas în pustie, a ieșit un bărbat... (Bruce Barton).

Începutul slujirii (Matei 4:12).
Iisus preia cuvintele lui Ioan Botezătorul, deși cu un alt înțeles: în misiunea Sa, împărăția lui Dumnezeu este deja la îndemână.

The Eternal Miracle.
The awakening  of the inner consciousness of power.

The Baptism.
Jesus looked up to and admired his handsome, fearless cousin and received with interest the reports of John's impressive success . The fashionable folk of the city were flocking out to the Jordan River to hear his denunciations. Some of them even accepted his demand for repentance and were baptised.
A day came when Jesus was missing from the carpenter shop.
John's reception of him was flattering and for the rest of the day Jesus was in a state of splendid exultation.
He was equipped by the Holy Spirit and proclaimed the Son of God.

The Temptations.
The night descended and with it came the doubts:
1. - The temptation of the material success: "You are hungry, here are stones. Make them into bread!"
But He had a good trade, he could do better than Joseph.
2. - "All these can be yours, if you will only compromise".
He could go the Jerusalem and enter the priesthood, a sure road to distinction.
3. - Or he might enter the public service and seek political leadership. 
For 40 days the incessant fight went on.
Then came the faith that his spirit was linked with the Eternal, that God had sent Him into the world to do a work which no one else could do.
The youth carpenter stayed in the wilderness, a man came out... (Bruce Barton).

The beginning of Ministry.
Jesus takes up the words of John the Baptist although with a different meaning: in His ministry, the kingdom of God has already at hand.

Archived News

SFD Log In