Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-10-25 at 1.51.05 pm

Cezarul Galeriu Maximian si Dimitrie Mucenicul, 26 Oct 306.

Meditatia lui Nicolae Steinhardt la " Dati Cezarului ce este al Cezarului si lui Dumnezeu cele ce sînt ale lui Dumnezeu" ( Matei 22:21)
Cînd Cezarul - puterea politicā - se îndeletniceste cu ale sale, cu întretinerea drumurilor, mentinerea ordinei, canalizāri, transporturi, apārarea tārii, administratie si împārtirea dreptātii, i se cuvine respectul si tot ce este al sāu : impozitul, serviciul militar, civismul.
Atunci însā cînd regele se preface în medicine-man si puterea civilā în ideologie, cînd cere adeziune sufleteascā, recunoasterea suprematiei sale spirituale, aservirea constiintei si procedeazā la 'spālarea creierului', cînd fericirea statalā devine model unic si obligatoriu, nu se mai aplicā regula stabilitā de Mîntuitor, deoarece nu mai este îndeplinitā una din conditiile obligativitātii contractului : identitatea pārtilor...

 

 

Caesar Maximian Galleri and Dimitri Martyr, 26 October 306

 

Nicolae Steinhardt's meditation at "Give to Caesar what is Caesar’s and to God what is God’s" (Matthew 22:21)
When Caesar - political power - is stuck with his own , maintaining the order , transport, defense of the country, administration and justice, we give respect and all that it is of this: tax, military service, civisism. But when the king is pretending to be Medicine-Man and change civilian power in ideology, when he asks for soul adhesion, and recognition of his spiritual supremacy , and goes for the "brain wash", when state happiness is becoming a unique and binding model, no longer the established rule of Jesus is applied, because it is no longer the mandatory contract conditions: the identified parts ...

 

Archived News

SFD Log In