Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-10-13 at 6.52.20 pm 2

14 octombrie, Sfânta Parascheva, „Sămânța cea bună”.
Credința în Dumnezeu este văzută astăzi ca o simplă împlinire a închipuirii sau o întoarcere la nevoia noastră de a avea o imagine paternā, iar creștinismul este ceva pentru infirmii emoționali care nu pot trece prin viață fără cârjă.
Se pretinde că convertirea creștină este o experiență indusă psihologic, determinată de spălarea creierului.
Da, când auzim de Dumnezeu și Iisus Hristos, emoțiile noastre pot fi mișcate, așa cum a fost Sfânta Parascheva în tinerețe.
Domnul nostru, în pilda Semănătorului, avertizează împotriva doar stârnirii emoțiilor și aseamănă mesajul creștin cu o sămânță care cade pe locuri pietroase: primită cu bucurie, dar rădăcinile nu cresc niciodată adânc în interior.
Vestea bună este că adevărul creștin nu se bazează pe înāltimi emoționale.
În momente de incertitudine, este util să revizuim faptele și vom descoperi că va rezulta o credință și mai profundă... (Paul Little).

 

Imn: „Cu mult efort, omul după chipul lui Dumnezeu a fost mântuit în tine.
Roagă-te pentru noi, Sfântă Parascheva!”.
 

14th October, St. Paraskeva, "The good seed".
The belief in God is seen today as mere wish fulfillment, or a throwback to our need for a father image, and the Christianity is like something for emotional cripples who can't make it through life without a crutch.
It is claimed that Christian conversion is a psychologically induced experience brought about by brainwashing.
Yes, when we hear about God and Jesus Christ, our emotions can be moved, as St. Paraskeva was in her youth.
Our Lord, in the parable of the Sower, warns against merely stirring the emotions and likens the Christian message to a seed that falls on stony places : received with joy but roots never grow deep inside.
The good news is that Christian truth does not rest on emotional highs.
At times of uncertainty it is helpful to review the facts, and we will find an even deeper faith will result...(Paul Little).


Hymn: "With much effort, the human in the image of God was saved in you.
Pray for us, St. Paraskeva!".

Archived News

SFD Log In