Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-10-19 at 7.45.23 pm

Apostolul din Gadara.

Dupā ce a fost luminat, omul din Gadara (Luca 8:35),
s-a asezat la picioarele lui Iisus,
luînd pozitia elevului înaintea Învātātorului,
ca si Maria, sora Martei si a lui Lazār, "alegînd partea cea bunā" (Luca 10:39).
Apoi a fost trimis ca apostol la ai sāi, acasā, sā-L mārturiseascā pe cel ce L-a luminat.

Ca sā pot sta la picioarele lui Iisus si sā înteleg învātātura Sa,
eu trebuie sā smulg mai întîi din inimā gîndul rāu  - "Cāci din inimā ies: gînduri rele, ucideri, adultere, desfrînāri, furtisaguri, mārturii mincinoase, blasfemii" (Matei 15:19)

Sf. Efrem Sirul (+373) ne-a învātat o rugāciune prin care cerem lui Dumnezeu sā ne scoatā din inimā duhul rāutātii:
'Doamne, si Stāpînul vietii mele,
Duhul trîndāviei, al grijii de multe, al iubirii de stāpînire si al bîrfei, nu mi-l da mie;
Ci duhul curātiei, al gîndului smerit, al rābdārii si al dragostei, dāruieste-mi mie, slugii tale.
Asa, Doamne, dāruieste-mi mie, ca sā-mi vād gresalele mele,
si sā nu osîndesc pe fratele meu, cā binecuvîntat esti Tu în veci. Amin.'

 

The Apostle in Gadara.
After he was enlightened, the man in Gadara (Luke 8:35), was sitting at the feet of Jesus, taking the student's position before the teacher like Mary, "choosing The good part" (Luke 10:39).
Then he was sent as apostle to his own people .
To stay at the feet of Jesus and understand his education, I must first pull the evil of the heart - "Because in the heart, there are evil thoughts, killings, adulthood, furriers, lying, blasphemy (Matthew 15:19)
St. Ephrem from Syria (+373) has learned us a prayer to ask God that He shoves from the heart the bad spirit: 'Lord, and the master of my life: don’t give me the spirit of idleness, meddling, love of power and gossip; But the Spirit of clean, the humble, and love, give me, your servants. So, Lord, give me, to see my mistakes, and not to judge my brother. Amen. '

Archived News

SFD Log In