Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

Screen Shot 2022-12-07 at 9.49.58 pm

 

Duminicā, 11 Dec.
Invitația la Cina cea mare (Luca 14:12)

 O casā, serviciul și familia.

"Ni se atrage atenția cā eul propriu, cutumele, cei apropiați, averea, afacerile și puzderia de ocupații cotidiene își pierd întelesul și aura dacā devin 'închisori', dacā obtureazā zenitul, dacā dincolo de ele nu mai percepem nimic.
Ele pot fi un 'continut' de viatā, o obsesie epuizantā, dar nu un sens de viațā. Sensul nu e 'în ele'...
Vine un moment cînd ai de hotārît ce înseamnā cu adevārat 'acasā', care este 'țarina' cu adevārat fertilā, ce vei alege între un ritual de înmormîntare și o promisiune de înviere...
Vine o vreme - si ea vine o singurā datā - cînd ești invitat la o altā 'nuntā' decît cele obișnuite, cînd grija judecāții finale prevaleazā asupra trebāluirii prin ograda proprie, pentru a intra în dialog cu reperele nevoii tale de eternitate.
Dacā gāsești 'scuze' pentru a te deroba,
'invitația' se suspendā,
ușile se închid și, în loc sā pātrunzi în 'sala de mese',
rāmîi într-o salā a așteptārii fārā termen,
a exterioritāții indefinite" (Andrei Plesu, Parabolele lui Iisus).
Sunday, 11 Dec.
Invitation to the Great Dinner (Luke 14:12)
A house, a job and family.
"We are drawn attention to our own, customs, closest, wealth, businesses and plethora of busy occupations, and we lose their understanding and aura if they become a 'prison', if the zenith is obstructed.
They can be a 'content' of life, an exhausting obsession, but not a sense of life. The meaning is not 'in them' ...
There is a moment when you realise what is "Home”, what is a truly fertile ground , what you will choose between a burial ritual and a resurrection promise ...
It comes only once - when you are invited to another 'wedding’, not a ordinary one, when the care of the final judgement prevails and you enter into dialogue with the landmarks of your eternity.
If you find 'apologies',
'the invitation' is suspended,
the doors will close and,
instead of going in the 'dining room',
you will remain in a hall of indefinite exteriority "(Andrei Plesu, his parables, Jesus).

 

 

Archived News

SFD Log In