Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

the separation of the goats from the sheep-1

Întoarcerea Stăpînului în Ziua Judecății (Matei 25).

 

Înălțându-se la cer, Iisus și-a asumat riscul de a fi uitat. El însuși a prevăzut situația dificilă de a fi uitat. Patru pilde spre sfârșitul lui Matei au această temă: un proprietar își lasă casa liberă, un proprietar își pune slujitorul la conducere, un mire sosește atât de târziu încât oaspeții sunt somnoroși și adorm, un stăpân împarte talanți slujitorilor săi și pleacă - tema lui Dumnezeu plecat, „Deus absconditus”.
De fapt, parabolele lui Iisus au anticipat întrebarea centrală a erei moderne: „Unde este Dumnezeu acum?”
Citind mai departe, ajungi la încă o pildă, Oile și Caprele, probabil ultima pe care a predat-o Iisus, care abordează direct problema Stăpînului absent, Dumnezeul dispărut.
În primul rând, arată revenirea Stăpînului în ziua judecății, de data aceasta în putere și în glorie pentru a stabili socotelile pentru tot ce s-a întâmplat pe pământ: „Același Iisus, care a fost luat de la voi la cer, se va întoarce tot așa cum L-ați văzut mergând în ceruri”.
În al doilea rând, pilda se referă la timp, intervalul de secole în care trăim acum, timpul în care Dumnezeu este absent. Răspunsul este șocant: Dumnezeu nu a dispărut deloc. Mai degrabă, a îmbrăcat o deghizare, o deghizare cât se poate de improbabilă a unui străin, sărac, flămând, prizonier, bolnav, zdrențuit de pe pământ: „Vă spun adevărul, orice ați făcut pentru unul dintre cei mai mici dintre acești frați ai mei, ați făcut-o pentru mine”.
Dacă nu putem detecta prezența lui Dumnezeu în lume, poate că L-am căutat în locuri greșite.
Maica Tereza a spus: „Mai întâi medităm la Iisus, apoi ieșim și Îl căutăm deghizat”.
(Philip Yancy, Iisus pe care nu L-am cunoscut niciodată).

The Landlord's return on Judgment Day (Matthew 25).

By ascending, Jesus took the risk of being forgotten. He himself foresaw the very predicament of being forgotten. Four parables toward the end of Matthew have this theme: an owner leaves his house vacant, an absentee landlord puts his servant in charge, a bridegroum arrives so late the guests grow drowsy and fall asleep, a master distributes talents among his servants and takes off  - the theme of the departed God, 'Deus absconditus'.
In effect, Jesus' stories anticipated  the central question on the modern era: "Where is God now?"
Reading on, you come to one more parable, the Sheep and the Goats, probably the last one Jesus taught, which directly addresses the issue of the absentee landlord, the missing God.
First, it gives a glimpse of the landlord's return on the judgement day, this time in power and in glory to settle accounts for all that has happend on earth :" The same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen Him go into heaven".
Second, the parable refers to the meantime, the centuries-long interval we live in now, the time when God is absent.The answer is shocking : God has not absonded at all. Rather, he has taken on a disguise, a most unlikely disguise of a stranger, the poor, the hungry, the prisoner, the sick, the ragged ones of earth : "I tell you the truth, whatever you did for one of the least of these brothers of mine, you did it for me".
If we cannot detect God's presence in the world, it may be that we have been looking in the wrong places.
Mother Teresa said : "First we meditate on Jesus, and then we go out and look for Him in disguise."
(Philip Yancy, The Jesus I never knew).

Archived News

SFD Log In