Murals (2008) by PHANTAST - Graffiti - Cultural Music & Art Association inc. - 98 Milne St. Benleigh

 

Screen Shot 2020-05-08 at 9.44.12 pmCine a gresit, el sau pārintii lui?  "Orbul" El Greco, 1567

Duminica Orbului. Spre libertate.

Domnul Hristos a venit în primul rînd ca sā ne scandalizeze;
sā aducā foc si dezbinare;
sā laude pe Maria care stā degeaba si s-o certe pe Marta care nu-si vede capul de atîta muncā;
sā se fereascā de neîntinatii farisei si sā caute dinadins tovārāsia hotilor si a femeilor usoare;
sā nu piardā nici un prilej de a cālca sfintenia Sîmbetei;
sā ne scuture, zgîltîie, ameteascā, scoatā din tîtîni, din prejudecātile cele mai onorabile si ancestrale,
din rationamentele cele mai impecabile, din obiceiurile cele mai sanctionate  de obste,
din adîncurile noastre cele mai stratificate;
sā ne ardā cu sabia înrositā în foc.
Pentru ca sā ne poatā trezi la ceva nou.
La ceva cu totul nou, neasteptat si nebānuit: la libertate si milā.
Scotîndu-ne de sub lege si din pācat, nu la o biatā moralistā de virtute ne cheamā, ci la deplina libertate,
la conditia de onoare.
Si totodatā, cum zice Fericitul Augustin, rāpindu-ne îngrijorārii cāreia cedase Marta,
ne duce la Bucurie.
De la conditia de sclav trecem la aceea de om liber.
De la trudā si agitatie la liniste si la ospāt.

La onoare ne invitā crestinismul, nu la onoarea de comandā si ceremonie,
ci la neînfricata asumare a calitātii de om înzestrat cu duh divin.
Frica n-are ce cāuta în domeniul spiritului, nici meschināria.
Frica nu poate fi un atribut al spiritului liber. (Nicolae Steinhardt)

 

 

Iulian  Apostatul si Împāratii Constantin si Elena

Iulian reneagā şi refuză o religie pe care de fapt o admiră şi o doreşte, pe care o imită pas cu pas.
Cinstit, curajos, muncitor, patriot, sincer, „absolut ireproşabil” ca împărat şi om, s-a priceput totuşi – cu iscusinţă de intelectual şi sînge rece de teoretician – să persecute cu neostenită subtilitate şi să născocească unele din cele mai perfecţionate metode de împilare cu mănuşi din cîte aveau să fie vreodată.
N-a învins pentru că, ceea ce voia să facă el nu era decît ceea ce se făcuse de Împāratii Constantin si Mama sa Elena în faţa ochilor lui uluiţi: Iulian era un creştin fără Hristos, fiinţă încadrată în teratologie; iar monştrii în general, nu au o viaţă lungă.

 Toate virtuţile şi instituţiile creştine sunt lipsite de valoare dacă nu se întemeiază pe dragostea de Hristos
El e Adevărul, nu morala predicată sau instituţiile întemeiate sau calităţile practicate în spiritul unor doctrine oricît de apropiate de învăţătura lui.

Nu există creştinism fără de Hristos!
(Nicolae Steinhardt, Jurnalul Fericirii).

 

"LA MULTI ANI" celor ce poartā numele PRIMILOR ÎMPĀRATI CRESTINI, Constantin si Elena !

 

 

 

Who was wrong, him or his parents? "The Blind Man" El Greco, 1567. To freedom.

 

Christ came first of all to scandalize;
to bring fire and division;
to praise Mary who sits for nothing and scold Marta who can't see her head from so much work;
to avoid the pure Pharisees and to seek the company of thieves and light women;
not to miss any opportunity to violate the sanctity of Saturday;
to shake us, make us dizzy, take us out of our minds, from the most honorable and ancestral prejudices,
from the most impeccable reasonings, from the most socially sanctioned habits,
from our most layered depths;
to burn us with his red-hot sword.
So that he wake up us to something new.
To something completely new, unexpected : to freedom and mercy.
Pulling us out from under the law and sin, he does not call us to a poor moralistic virtue, but to full freedom,
to the condition of honor.
And at the same time, as Blessed Augustine says, taking away from us the worries to which Martha had succumbed,
leads us to Joy.
From the condition of a slave we pass to that of a free man.
From toil and agitation to peace and feasting.

 

To honor does invite Christianity, not to honor of command and ceremony,
but to the fearless assumption of the quality of a man endowed with a divine spirit.
Fear has no place in the spiritual realm, nor pettiness.
Fear cannot be an attribute of the free spirit. (Nicolae Steinhardt)

 

Julian the Apostate and Emperors Constantine and Elena

 

Julian disowns and refuses a religion that he admires and desires, that he imitates step by step.
Honest, brave, hardworking, patriotic, sincere, "absolutely irreproachable" as an emperor and a man, he nevertheless knew how - with the skill of an intellectual and the cold blood of a theorist - to persecute with tireless subtlety and to invent some of the most perfected methods of stacking with gloves than they would ever be.
He did not win because what he wanted to do was nothing but what had been done by Emperor Constantine and his Mother Elena before his stunned eyes: Julian was a Christian without Christ, the being framed in teratology; and monsters in general don't have a long life.

 

All Christian virtues and institutions are worthless if they are not founded on the love of Christ.
He is the Truth, not the morals preached or the institutions founded or qualities practiced in the spirit of doctrines however close to his teaching.
There is no Christianity without Christ!
(Nicolae Steinhardt, Diary of Happiness).

 

"HAPPY BIRTHDAY" to those who bear the name of the FIRST CHRISTIAN EMPERORS, Constantine and Elena!

 

 

 

 

 

 

 

 

Archived News

SFD Log In